Ochrana osobných údajov

Hľadáte nastavenia cookies?

Zásady ochrany osobných údajov

Ako spracovávame osobné údaje pri prevádzke web stránky:

  • Fasadneshop

Prevádzkovateľom tohto webu a zároveň správcom a spracovávateľom osobných údajov je:

  • Peter Leitner, so sídlom: 91926 Zavar, Vetrová 389/34., IČO: 40909328, zapísaný na Okresnom úrade Trnava, číslo živnostenského registra: 207-18510,
  • kontakt: info@fasadne.sk / 0908 186 514.

Prevádzkovateľ tohto webu pristupuje k spracovaniu osobných údajov zodpovedne a dbá na ich bezpečnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisom.

Za akým účelom Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame za účelom poskytovania služieb a predaja produktov prezentovaných na tomto webe.

Aby sme s vami mohli uzatvoriť kúpnu zmluvu (aby ste mohli dopytovať a objednať naše služby a produkty), potrebujeme vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresu, kontaktné údaje). Na tento účel nepotrebujeme váš súhlas, pretože zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho plnenia ku ktorému došlo na základe kúpnej zmluvy, ako je napríklad doručenie tovaru dopravnou firmou alebo vybavenie reklamácie.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj za účelom ochrany svojich práv, napríklad v prípade sporu. V takom prípade nepotrebujeme na spracovanie osobných údajov váš súhlas.

V niektorých prípadoch nám spracovanie osobných údajov ukladá priamo zákon, napríklad sme povinní vystavovať a uchovávať daňové doklady po zákonom stanovenú dobu.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov na tomto webe sa vždy môžete obrátiť priamo na Prevádzkovateľa tohto webu. Kontaktné údaje nájdete vyššie na tejto stránke.

Cookies

Používame a spracovávame aj tzv. cookies – malé, neškodné súbory generované na tomto webe a ukladané prostredníctvom internetového prehliadača do zariadení návštevníkov tohto webu (PC, notebook, tablet, mobil…).

V prvom rade sú to funkčné cookies na zabezpečenie technického fungovania tohto webu. Na použitie funkčných cookies nepotrebujeme váš súhlas.

Pokiaľ ide o analytické a marketingové cookies používané na tomto webe, na ich použitie potrebujeme váš súhlas.

Viac informácií o cookies na tomto webe a možnosti ich nastavenia a spravovania nájdete na stránke:

Vaše osobné údaje nikdy neprenášame do iných krajín s výnimkou súborov cookies, ktorých spracovateľom je spoločnosť Google, USA.

Práva dotknutej osoby

  • Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Prevádzkovateľa a žiadať informácie o tom, ako spracováva vaše osobné údaje a vyžiadať si kópiu spracovávaných osobných údajov.
  • Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov – vymazanie osobných údajov je možné ak nie sú potrebné na zákonný účel na ktorý boli spracovávané, alebo ak ste odvolali súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo ak sú nezákonne spracovávané, alebo ak sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.
  • Máte právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov alebo na ich prenos alebo opravu.
  • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
  • Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže že jeho oprávnený záujem má prednosť pred vašimi záujmami, v takom prípade už nebude vaše osobné údaje ďalej spracovávať.
  • Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou alebo iným podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po najkratšiu možnú dobu. Obvykle je daná našimi povinnosťami z plnenia zmluvy a našimi zákonnými povinnosťami (archivácia dokumentov), alebo trvaním vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Osobné údaje ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre plnenie zmluvy ani pre zákonom stanovenú archiváciu dokumentov bezodkladne odstraňujeme. Remarketingové cookies obvykle používame 30 dní, nie však dlhšie, ako 365 dní.

Na koho sa môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne spracovávania vašich osobných údajov prevádzkovateľom tohto webu, kontaktujte nás a radi vám ich zodpovieme.

Takisto máte právo obrátiť sa so sťažnosťou alebo iným podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Akékoľvek zmeny Zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke, kde ich vždy nájdete v aktuálnom znení.

Platné od 10. 4. 2022.